2021 онд АНУ-д ашиглалтад орох том чадлыг цахилгаан станцуудын хүчин чадал ба төрөл

2021 онд АНУ-д ашиглалтад орох том чадлыг цахилгаан станцуудын хүчин чадал, технологийн төрлийг сараар нь харуулсан байна.

Хамгийн их нь нарны цахилгаан станц 15.4 ГВт орох бол хамгийн бага нь цөмийн цахилгаан станц 1.2 ГВт байна, ихэнх станцууд оны төгсөлд 12 сард ашиглалтад орохоор төлөвлөгдсөн байна.